Kranen

I StSS hamn finns en kran som är avsedd för StSS egna båtar och verksamhet, samt för de medlemmar som kappseglar mindre kölbåtar med centrumlyft. Kranen är av typen pelarsvängkran med eldriven kättingtelfer.  Exempel på båtar som kan lyftas med kranen är H-båt, Soling, 606, Starbåt, 707, CB66, C55, Melges 24 och liknande (2000 kg är maxvikt och 1,60 är maximalt djupgående).

 

Allmänna föreskrifter

- Det är många som använder hamnområdet, visa hänsyn och var försiktig

- Kranens maximala lyftkapacitet är 2000 kg. Lyft av tyngre båtar är absolut förbjudet

- Båtarna som lyfts skall var försäkrade

- Båtarna lyfts på båtägarens egen risk

- Kranen skall då den ej används, före och efter lyft, vara:

  1. ställd med kranarmen mot bron
  2. kranarmen säkrad med de två styrlinorna i bryggan respektive insidan sjöboden
  3. lyftkroken krokad i låsvajern som är fäst i berget
  4. lyftkroken upphissad maximalt för att undvika korrosion på lyftkätting
  5. manöverpanelen inlåst i skåpet på pelaren
  6. strömkabeln upplindad och inlåst vid handske innanför dörren i sjöboden 

Handhavande

- Nyckel till manöverskåpet sitter fäst på strömkabelns handske.

- Strömkabeln finns innanför dörren i sjöboden. Handsken kopplas in i manöverskåpets  motsvarighet.

- Tryck på manöverpanelens neråtknapp för att aktivera telfern (nödvändigt vid strömavbrott/nödstoppet).

- Kranen skall användas med omdöme och lyft bör ske med försiktighet när det blåser mer än 10 m/s.

- Använd styrlinorna från krannocken för att säkra kranarmen vid blåst.

- Lugna rörelser med kranarmen.

- Ingen del av lyftkroken eller manöverpanelen får hamna i vattnet eller utsättas för vatten vid t ex spolning av båt.

- Släng inte upp lyftkroken med slack kätting på bryggan, då kättingen kan bli snodd, med skador på telfer som följd.

- Centrera lasten under telfer vid lyft, undvik att dra i sidled.

- Telfern får absolut inte användas som lyftredskap vid svetsningsarbete med elsvets e dyl.

 

Säkerhet

- Gå aldrig under hängande last

- Se till att rampen, bryggan och vattnet nedanför är fritt från människor innan ni använder

 kranen

- Lämna företräde åt jolleseglare som sjösätter eller tar upp sin båt

- Använd inte kranen vid stark vind. Kranen är besvärlig att använda när det blåser

- Lämna aldrig kranen obevakad med hängande last

 

Felsökning

Telfern startar inte:

- Kolla så att nödstoppknappen inte är intryckt (vrid för att återställa).

- Tryck ett lätt tryck på neråtknappen, detta aktiverar telfern om strömmen varit bruten.

- Kolla att strömkabeln är korrekt isatt i sina uttag.

- Kolla automatsäkringarna och jordfelsbrytaren i sjöbodarna (i hörnet mot verkstaden).

- Kolla så kättingen går i en otvinnad linje från lyftkroken till telfern (utlöser överbelastningsskyddet).

 

Underhåll

Lyftkättingen skall smörjas med mineralolja, inte fett.Skador eller fel på kranen, bryggor, byggnader eller annat relaterat till kranens  användande skall omgående anmälas till materialansvarig och till kansliet.