Inbjudan och Seglingsföreskrifter

STSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅTAR 2024

INBJUDAN/SF I PDF-FORMAT FINNS HÄR
Inbjudan är daterad 2023, gäller som inbjudan till 2024. Uppdatering kommer.

1. Regler

Tävlingarna genomförs i överensstämmelse med inbjudan, program och kappseglingsreglerna (KSR) 2021-2024 samt dessa seglingsföreskrifter.

2.  Villkor för deltagande

För deltagande krävs att båten anmälts och uppgifter lämnats, avgiften betalats                  enligt årets inbjudan till kappseglingarna.

3.  Detaljprogram

Poängseglingarna

Seglas med gemensam start på torsdagar enligt bifogad kalender. (OBS: Ej P12 och P13 som seglas på söndag resp. lördag)


Bana:                             Kryss/Läns eller Djungelbana
Starttider:                     18.30 eller 11.00
Tidsbegränsning:         21.00 eller 18.00
Banlängd:                      ca 3-7 nm

KRYSS / LÄNSBANA: Kryss/länsbana seglas med babordsrundning och länsmålgång. Rundnings-märke utgörs av röd flaggboj. Startlinjen är mellan röd flaggboj och röd flagg på startfartyget, vid banans nedre del. Banan läggs söder om Snöholmarna. Banan seglas det antal varv som anges med sifferskylt på startbåten. Uppskattad seglingstid ca. 1 timma.

DJUNGELBANA: Bana på Hakefjorden enligt bankarta, banans nr anges med sifferskylt på StSS brygga ca 10 minuter före starten. Bana bestäms av ansvarig funktionär.

TUNE UP RACE, 1:a Maj

Samling:                            08:30 Klubbhuset

Starttid:                             Första start ca.10:00.

Bana:                                 Start STSS - SB röd prick ost Lilla Brattön (märke 5) – SB Lysprick                                                ost Farholmarna - BB röd prick ost Lilla Brattön - mål STSS.

Banbegränsning:             Ingen passage genom sundet mellan Stenungsund och                                                               Stenungsön. Se även pkt. 4 nedan

Banlängd:                         Ca 12 nm

Tidsbegränsning:            16:00

 

Katten Runt, söndag 2 juni

Starttid:                            Egen start vid STSS kl. 11.00. Info och anmälan via FB kölbåt.

Bana:                                Start STSS – SB Katten – Mål STSS

Banlängd:                         Ca: 15 nm

Tidsbegränsning:             18:00

 

KM-LYS & Poängsegling 13, Lördag 21:e September

Anmälan:                           Sker personlig vid rorsmansmöte

Starttid:                              Rorsmansmöte 09:00. Första start 11:00

Bana:                                  Kryss / Länsbana, 4 st planerade. Sista seglingen har
                                            målgång vid klubben. 

Banlängd:                          Anpassas, ca 40 min/segling. Seglingsföreskrift lämnas vid                                                          rorsmansmöte

4.  Banbegränsningar

Ingen passage öst om grön prick stående syd om StSS, norr om Porsholmen samt öst om Kåkenäs holme, se bankarta. OBS: Detta gäller för samtliga klubbseglingar för kölbåt, både poäng- och distansseglingar.

5.  Start

Startlinjen är förlängningen av flaggstångsraden vid Klubben. Vid kryss/länsbana är startlinjen mellan röd boj och röd flagg på startfartyg, vid banans nedre del.

Kappseglingarna startas enligt nedan.

Tid

Signal

Flagga

Ljudsignal

5 min Varningssignal Signalflagga E hissas En kort

4 min

Förberedelse

Signalflagga P hissas

En kort

1 min

En minut kvar

Signalflagga P tas ned

En lång

0 min

Start

Signalflagga E tas ned

En kort

ENSKILD ÅTERKALLELSE – En signal direkt efter startsignal. Signalflagga X hissas och halas när de tjuvstartande båtarna återvänt till startsidan av linjen, eller när 4 minuter passerat.

ALLMÄN ÅTERKALLELSE – Två signaler direkt efter startsignal. Signalflagga 1:a liket hissas. Exakt 4 minuter senare tas 1:a liket ned med en signal. 1 minut senare, nytt startförfarande.

UPPSKJUTANDESIGNAL – Två signaler i följd tillsammans med att signalflagga AP hissas. En signal skall avges när AP tas ned. Startförfarande påbörjas 1 minut efter at AP tagits ned.

INSTÄLLELSESIGNAL - Inga flaggor hissade vid startplatsen.

6.  Mål

Mållinjen består av en enslinje som bildas av flaggstängerna vid klubbhuset. Vid kryss/länsbana är mållinjen samma som startlinjen, vid banans nedre del.

7.  Säkerhet

Inga följebåtar användes normalt vid kölbåtsseglingarna, utan samtliga seglare deltar på egen risk. Det förväntas emellertid att gott sjömanskap råder som visar sig i form av spontan undsättning då så krävs.

8.  Respiträkning

Enligt 2023 års SRS-tabell med tillägg och ändringar. Båt som skall segla utan spinnaker vid poängseglingar, visar detta genom att föra en vit flagg i häckstaget senast vid varningssignal.

9.  Poängberäkning för poängseglingarna

Lågpoängsystemet används, minst två startande krävs för att poäng skall räknas i en delsegling. Om man startar men ej fullföljer seglingen eller blir diskvalificerad e dyl. under en delsegling, renderar detta en poäng per antal startande båtar i den seglingen. Om man inte startar i en delsegling, renderar detta tre extrapoäng utöver antal startande båtar i den seglingen. 

De fem bästa delseglingarna räknas i resultatlistan för Vårserien och de fyra bästa delseglingarna räknas i resultatlistan för Höstserien. De nio bästa seglingarna räknas i resultatlistan för Totalserien.

10.  Protest/ta straff

Den som avser protestera skall föra signalflagga B vid målgång för att protesten skall behandlas. Protest lämnas direkt till ansvarig funktionär vid målgång, genom att protesterande fyller i protestformulär. Den som är svarande i protesten, skall efter uppmaning av protesterande, sätta sig i kontakt med ansvarig funktionär och fylla i protestformulär innan banområdet lämnas. Protest som inte lämnas enligt ovan, kommer att ogiltigförklaras. Protestförhandling kommer att ske utifrån lämnade handlingar, så snart det är möjligt och innan genomförande av prisutdelning.

Vid brott mot kappseglingsreglerna på banan (starten undantagen) kan felande båt kompensera sig med att göra en 360 graderssväng i fri position. Ändrar KSR regel 44.2.

11.  Priser

1:a, 2:a, 3:e pris delas ut vid poängseglingarna för Vår/Höstserien. 1:a pris delas ut för distansseglingarna. Vandringspriser delas endast ut till medlemmar i STSS.

12.  Friskrivning från ansvar

Tävlande deltar i kappseglingarna helt på egen risk. StSS ansvarar inte för materiella skador eller personskador som någon råkar ut för före, under eller efter tävlingarna. Deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.