Uppdaterad Kallelse och dagordning till årsmöte 18 februari

  • 4 feb 2014

Alla medlemmar, unga som gamla kallas härmed till årsmöte i Stenungsunds Segelsällskap.

Samling blir även i år på Stenungsbaden där det bjuds på pytt i panna.

Datum: tisdagen den 18 februari 2014, kl. 18.30

Motioner skall vara inlämnade senast 27 januari 2014.

Föreslagen stadgeändring kommer att redovisas på årsmötet.

Agenda för mötet kommer att finnas på klubbens hemsida från och med 19 januari 2014

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga i StSS klubbhus den 11 februari 2014.

Varmt välkomna

Styrelsen i Stenungsunds Segelsällskap

----------------------------------------------------------

Ärenden vid årsmötet den 18 februari 2014

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

6b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

  • Godkännande av ny funktion, RC,  i StSS 

12. Val av ordförande att leda årsmötets val av ledamöter, revisorer och valberedning

13.  Val av:

13a. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år

13b. Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år

13c. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande

14. Övriga frågor

15. Behandling av styrelsens förslag till Hedersmedlemskap
15a. Utdelning av Hedersmedlemskap

15b. Utdelning av Hederspris.

16. Årsmötet avslutas

Övrig punkt utanför årsmötet:

Information och genomgång av StSS Arrangemang AB

StSS verksamhetsberättelse 2013 (pdf-fil)