Årsmöte StSS!

  • 19 feb 2019

Onsdagen den 20:e februari 18.30 kör vi årsmöte på Stenungsbaden. Väl mött!

Ärenden vid årsmötet den 20 Februari 2019

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1.       Fastställande av röstlängd för mötet

 

2.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

3.       Fastställande av föredragningslista

 

4.       Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

5.       Val av protokolljusterare och rösträknare

         

6.       a.       Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

          b.       Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

                   räkenskapsåret

 

7.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/

          räkenskapsåret

         

8.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

9.       Fastställande av medlemsavgifter

         

10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

          verksamhets-/räkenskapsåret

 

11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

 

12.     Val av ordförande att leda årsmötets val av ledamöter, revisorer och valberedning

        

 

13.     Val av:

          a.       Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år

          b.       Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år

         c.      Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

                   sammankallande

 

14.     Övriga frågor
          15.     Behandling av styrelsens förslag till Hedersmedlemskap
          a) Utdelning av Hedersmedlemskap

          b) Utdelning av Hederspris.

16.     Årsmötet avslutas

 

 

Övriga punkter utanför årsmötet:

Information och genomgång av StSS Arrangemang AB

Midsummer Match Cup, presenteras av Johnie Berntsson